Wat geloven wij?
In de Bijbel lezen wij dat God de hemel en de aarde gemaakt heeft. De eerste mensen, Adam en Eva, waren volmaakt gelukkig. Helaas is dit niet zo gebleven. Door hun ongehoorzaamheid is de zonde, het kwaad
in de wereld gekomen. De volmaakte relatie tussen God en mens is hierdoor verbroken.

Wie zijn wij?
Met ongeveer 1600 mensen vormen wij de Gereformeerde Gemeente van Alblasserdam. De meesten
van ons zijn jonger dan 35 jaar. Sinds 1973 houden we zondag aan zondag in het huidige kerkgebouw
samenkomsten waarin de Blijde Boodschap klinkt.
De leiding van onze gemeente is in handen van de kerkenraad. Deze raad bestaat uit een predikant, negen
ouderlingen en zeven diakenen. De predikant is de voorzitter van de kerkenraad. De ouderlingen geven
pastorale leiding en ondersteuning aan de gemeente. De diakenen zamelen geld in en verdelen dit over
kerk, gemeente en goede doelen

Kerkdienst
Elke zondag komen wij twee keer bijeen in een kerkdienst. Tijdens zo’n dienst bidden we, zingen we en luisteren we naar de uiteg van de Bijbel. De kerkdienst begint met gebed om Gods hulp bij het samenzijn.
Daarna worden psalmen gezongen. Hiermee bezingen we Gods grootheid en goedheid. Het gezamenlijke gebed, dat door de predikant of een ouderling uitgesproken wordt, is een belangrijk onderdeel van de dienst. In het gebed worden onder andere de concrete zorgen van de gemeente aan God voorgelegd. Ook wordt er gedankt voor de vele goede dingen, die wij van God krijgen. In de dienst horen we wat God tot ons zegt. Dat
gebeurt door in de Bijbel te lezen en naar de preek te luisteren. In de preek legt de predikant een gedeelte van de Bijbel uit en vertelt hij wat het voor ons persoonlijk betekent.